img
img
Tелефон: 0888 830 066

Ловец ИЛИ турист в гората?

Проблемът е често срещан, особено по време на активния ловен сезон в страната, който продължава около половин година.

Участниците в последните походи на Зелена Странджа са свидетели на тези случайни и нежелани срещи. Нежелани и от страна на ловците, и от страна на туристите.
Въпросът е как да бъдат избегнати, за да се гарантира спокойствието и безопасността на всички, тръгнали към гората през почивните дни.

От Зелена Странджа повдигаме този въпрос и го отправяме към отговорните институции. Имаме и конкретно предложение, но крайната дума е на тези, които имат правото и задължението да вземат подобно решение.

Изпратихме официални писма до СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ и ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ на 24.10.2016 г. Очакваме тяхната реакция и активни действия сега, за да не се налага да се действа пак под натиск в последния момент.

Ето и пълния текст на нашето писмо:

ДО
Г-Н ИВАН ПЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н АСЕН ПИПЕРКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
БЪЛГАРСКИ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ

КОПИЕ ДО
Г-Н ТОНИ КРЪСТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ


Относно: Мерки за по-широк достъп до информация за провежданите ловни излети в страната с цел предотвратяване на конфликти и инциденти.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Организацията, която представлявам е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, учредено през 2007 г. От средата на 2015 г. „Зелена Странджа“ изпълнява дейности, свързани с популяризиране на Странджа планина, здравословния и активен начин на живот и движението сред природата. За по-малко от година сдружението е помогнало на повече от 2000 души да прекарат поне един ден движейки се сред природата, опознавайки забележителности, природни феномени, процеси и закономерности.
Обръщам Вашето внимание към един често срещан проблем в цялата страна по време на активния ловен сезон. Всяка седмица през почивните дни, предимно в гористите и планински местности организираните ловци се отправят към предоставените им райони, за да провеждат своите ловни излети. В същото време достъпът до тези местности не е ограничен и те са посещавани от много други случайни хора – туристи, гъбари, билкари и любители на природата, сред които и много деца.
Получава се така, че на едно и също място, по едно и също време се събират две различни по интереси групи хора – на ловците и на неловците, без те да имат информация една за друга. Тези срещи могат да провалят предварителните планове на организираните ловци или на туристите, да предизвикват нежелани конфликти между двете групи, а като се има предвид, че едната е въоръжена, може да се стигне и до случайни, нелепи инциденти.
Тъй като достъпът до горските територии е свободен, включително и по време на разрешени ловни излети, за да бъдат избегнати евентуални конфликти или инциденти, според мен трябва да бъдат предприети мерки за по-добра информираност и съгласуване на действията от едната и от другата страна. Групата на неловците като цяло е значително по-многобройна, неорганизирана и разнородна и действията на тези хора трудно могат да бъдат предвидени и контролирани.
За действията на ловците обаче има достатъчно информация, която ако бъде сведена до знанието на другата група от хора, много от проблемите могат да бъдат решени.
В тази връзка Ви предлагам с Вашето активно съдействие и контрол да бъде изработена онлайн система за публикуване на общодостъпна информация за времето, мястото, целта и отговорните лица на провежданите по райони ловни излети по подобие на онлайн системата на ИАГ за проверка на електронните превозни билети за транспортиране на дървесина http://tickets.iag.bg, като смятам че добра основа за това могат да бъдат одобрените графици за групово ловуване по реда на ППЗЛОД. Така хората ще могат сами да се информират за предстоящите в даден район ловни излети и да се съобразяват с тях при планирането на своите посещения там.
Надявам се, че ползите от една такава система ще бъдат взаимни и за двете групи от хора, пребиваващи в един и същ район.
Вярвам, че Вашите активни действия по така описания проблем биха предотвратили евентуални бъдещи инциденти и ще осигурят възможност на всички хора, независимо от съюзната им принадлежност и интереси, да се наслаждават максимално на своята почивка и хоби. Защото българската природа е уникална и всички имат право да й се любуват.


С УВАЖЕНИЕ,
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“