img
img
Tелефон: 0888 830 066

Обяви

Проект: MARLENA – Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139 ПОКАНА За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Комуникационен експерт по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за Комуникационен експерт по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация: 1. Описание на дейността на организация/фирма или CV- автобиография за физическо лице 2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики 3. Предлагана крайна цена Срок за представяне на офертите: 31 август, 2018 г. Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6 Максимална допустима крайна цена с вкл. всички разходи, данъци и осигуровки: 19 558 лв. Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат отговарящ на изискванията, посочени в техническите характеристики. За информация: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6, тел.: 0888830066 info@zelenastrandja.com ; С уважение, Владимир Димитров Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата на публикуване: 20.08.2018 г.

Проект: MARLENA – Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139 ПОКАНА За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Изработка на интернет платформа по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Референтен номер: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за Изработка на интернет платформа по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Референтен номер: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация: 1. Доказателства за капацитет и опит на кандидата в областта на разработването на интернет сайтове и предоставянето на компютърни услуги; 2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики; 3. Предлагана крайна цена Срок за представяне на офертите: 30 септември, 2018 г. Максимална допустима крайна цена с вкл. всички разходи, данъци и осигуровки: 29 337 лв. Офертите се изпращат по имейл: info@zelenastrandja.com Или на адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6 За информация: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6, тел.: 0888830066 info@zelenastrandja.com ; Владимир Димитров Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата на публикуване: 14.09.2018 г.

Проект: MARLENA – Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139 ПОКАНА За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Организиране на събития по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: Организиране на събития по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация: 1. Кратко описание на дейността на фирмата/физическо лице 2. Капацитет на фирмата/физическо лице за изпълнение на договора за услуга- информация за дейности за последните 3 години, опит в изпълнение на подобни дейности т.н. 3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе и предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо. 4. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат за да извърши дейностите, съгласно техническите характеристики 5. Максимална допустима крайна цена: 27185.62 лева Срок за представяне на офертите: 28.10.2018 Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6 За информация: Владимир Димитров Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6 0888830066, info@zelenastrandja.com Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат с опит и оферта отговаряща на посочените характеристики. С уважение, Владимир Димитров Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата на публикуване: 20.10.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 01/ 25.10.2018 г. За откриване на процедура за определяне на изпълнител На основание чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, във връзка с ПМС № 160 на МС от 01.07.2016 г.: І. Откривам процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Доставка на 1 брой нов лек автомобил с капацитет 8+1 места“ по проект „Нов подход за премахване на отпадъци в морето и реките“, MARLENA, реф. No BSB-139 / MARLENA”, финансиран по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. ІІ. Определям избора на изпълнител да се извърши чрез публична покана. ІІІ. Одобрявам поканата и документацията за участие. IV. Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител следва да се изпрати до Главния директор на ГД „УТС“ в Министерството на регионалното развитие на България за публикуване на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз за публикуване на интернет страницата на програмния оператор www.eufunds.bg V. Оферти се подават на адрес: гр. Малко Търново 8162 ул. „Иван Вазов“, 6 Получател: СНЦ „ Зелена Странджа“, Владимир Димитров до 17,00 часа на 12.11.2018 На 13.11.2018. от 09:00 часа в офиса на Зелена Странджа, с адрес: гр. Малко Търново 8162 ул.„Иван Вазов“, 6 ще бъдат отворени и разгледани по реда на тяхното постъпване подадените оферти и класирани кандидатите съгласно правилата на Постановление №160 на Министерския съвет от 01.07.2016г. и условията на Възложителя. Владимир Димитров Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата на публикуване: 02.11.2018 г.

Проект: MARLENA – Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139 ПОКАНА За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Проучване за национални политики, законодателство, мрежи и инициативи за сътрудничество за намаляване на отпадъците в реките и морето в Черноморски регион по проект Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за извършване на проучване за национални политики, законодателство, мрежи и инициативи за сътрудничество за намаляване на отпадъците в реките и морето в Черноморски регион по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach/ MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163/ 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация: 1. Кратко описание на дейността на организацията/фирмата или автобиография на лицето, в случай, че оферта се представя от физическо лице. 2. Капацитет на организацията/фирмата за изпълнение на договора за услуга - информация за изпълнени сходни услуги свързани с (разработване на програми, проекти, екологични инициативи, извършване на анализи и проучвания, с посочени стойности на изпълнената услуга) през последните три години с посочени стойности и възложители, препоръки, референции или договори. 3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики 4. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо 5. Критерий за възлагане- най-ниската цена от офертите, които отговарят на техническите изисквания. Срок за представяне на офертите: 12 Ноември, 2018 Максимално допустима крайна цена с вкл. всички разходи, данъци и осигуровки: 3911,60 лв. Офертите се изпращат по имейл: info@zelenastrandja.com или на адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6 С уважение, Владимир Димитров Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата на публикуване: 02.11.2018 г.

Проект: MARLENA – Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139 ПОКАНА СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: преводачески услуги по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” BSB: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Преводаческите услуги включват извършване на писмен превод от български на английски, турски, румънски, украински, руски и обратно и от английски на български, турски, румънски, украински, руски и обратно. Писмените преводи отговарят на следните изискавания: в съответствие са с предоставения за превод текст; спазени са граматически, стилистични и пунктуационни правила предоставени са в писмен вид и подходящ формат; Предполагаем обем на извършената работа: 500 страници (1800 символа на страница, включително интервали и пунктуационни знака или 1620 знака входящ текст). Срока на изпълнение - договора е с начало 14.12.2018 г. и край 14.08.2020 г. Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните по-горе дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация: 1. Кратко описание на дейността на фирмата/физическо лице. 2. Капацитет на фирмата/физическо лице за изпълнение на договора за услуга- информация за дейности за последните 3 години, опит в изпълнение на подобни дейности т.н.. 3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе. 4. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо. 5. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат за да извърши дейностите, съгласно описаните характеристики. Срок за представяне на офертите: 10.12.2018 Адрес: гр. Бургас, офис на проекта в подлеза на бул. Никола Петков За информация: Владимир Димитров Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6 0888830066, info@zelenastrandja.com Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат отговарящ на изискванията. Максимална допустима крайна цена за описаните услуги: 9779 (девет хиляди седемстотин седемдесет и девет) лева. С уважение, Владимир Димитров Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата на публикуване: 30.11.2018 г.

Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139 ПОКАНА СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на Услуга с предмет: Извършване на проучване и поддържане на под-платформата на сайта на проекта за проектен партньор 2- СНЦ „Зелена Странджа“. Услугата е в рамките на Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ Възложител на договора ще бъде е СНЦ „Зелена Странджа“, проектен партньор No 2 по проект MARLENA. Срок на договора: 18 месеца I. Описание на проекта: Проектът MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“ е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн. Всички 5 целеви региона са в басейна на Черно море и имат богато биологично разнообразие и туристически потенциал. Проектът има за цел да създаде условия за повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда. Целевата аудитория на проекта са младежи, туристи, бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите. MARLENA има за цел да засили съвместните действия на общността и да ангажира местното население в популяризирането и реализацията на трансгранични кампании за почистване на крайбрежните и речните води в Черноморския басейн и да споделя добрите практики в тази област за намаляване и премахване на замърсяването. Групите дейности по проекта са както следва: Група 1 (GA1) Съвместни дейности за управление - срещи, доклади, съвместни дейности по изпълнение: 1-ва група: По-добро сътрудничество на организации в Черноморски басейн - проучване на съществуващата политика и законодателство, мрежи и инициатива за сътрудничество за намаляване на речните и морските отпадъци в черноморски басейн; Развитие на фокус групи: управление на отпадъците, незаконно изхвърляне и депониране на бреговете на реките / защита на важните природни зони от замърсяване на водите; ръководство с добри практики за управление на отпадъците, кръгли маси и конференции между партньорите, съвместна платформа за сигнализиране за отпадъци и незаконни места за изхвърляне на отпадъци и иницииране на съвместни трансгранични действия. 2 група: (GA2) Изграждане на капацитет на местните заинтересовани организации На територията на България и Турция ще се реализират малки инвестиционни проекти за решаване на общи екологични проблеми: насърчаване на въвеждането на добра европейска практика за използване на система за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново, България и елиминиране на незаконно сметище на река в Демиркьой, Турция и превръщането на почистеното място в красив парк. Обучения за изграждане на капацитет на местните власти и обмен на добри практики. 3 група: (GA3) Дейности за повишаване на обществената осведоменост и повишаване на общественото съзнание, които включват: широка кампания за повишаване на осведомеността в страните от Черноморския басейн, включително: информационни срещи, изготвяне на насоки за отговорно поведение за деца и ученици, туристи и посетители, информационни кампании за почистване на крайбрежието, организиране на еко-кампании и еко-лагери за повишаване на екологичната култура на младежта. В рамките на проект MARLENA, е разработена онлайн платформа от НПО Зелена Странджа - партньор по проекта. Платформата на проекта MARLENA е основно средство за комуникация не само между партньорите по проекта, но и между екипа и широката общественост. За постигането на тази цел всеки партньор по проекта ще поддържа собствена подстраница, като осигурява своевременно актуализиране и включване на местните заинтересовани страни. Платформата се състои от една основна страница на английски език и подстраници на националния език на всеки партньор по проекта (съответно на български език има две подстраници – тази на община Малко Търново, и тази на НПО Зелена Странджа). Работни езици- български и английски език II. Технически характеристики Предметът на договора е: Услуги за поддържане актуалността и достоверността на информацията на под-платформата на проектен партньор 2 – СНЦ „Бъдеще за Странджа, създадена към онлайн платформата по проекта. Информация за онлайн платформата. http://marlenablacksea.eu/ е онлайн платформа за споделяне на информация за състоянието на околната среда - реки, плажове, туристически обекти, горски територии, организиране на доброволни и дейности за почистване и отразяване на отношението на заинтересованите страни/ ангажираните от туристическия сектор, индустрията и местната власт. Адресът на подстраницата на СНЦ „Зелена Странджа“ е: http://bulgaria.marlenablacksea.eu/. На платформата потребители ще могат да публикуват информация за замърсено/почистено място, да качват снимки или да организират събитие след създаване на профил. Всеки потребител на уебсайта може да вижда всички подадени сигнали. За да бъде превърната в инструмент за иницииране на кампании, срещи и др. събития, свързани с екологичното възпитание на местното население в целевите района актуалността на информацията в платформата ще се поддържа за времето на проекта от експерт или организация. За изпълнение на договора изпълнителят ще трябва да извършва следните дейности: • Да проучва и идентифицира срещи , кампании и други събития и новини в района на Област Бургас, по Черноморското крайбрежие или събития, които се провеждат на други места, но са свързани с област Бургас и са насочени към намаляване на замърсяванията и екологичното възпитание на местното население; • Да подготвя подходяща информация за провежданото събитие, с която да привлеча участници- напр. в кампании, лагери, информационни срещи и други събития. Да публикува на под-страницата новини или да създава събития; • Да проверява актуалността и коректността на публикуваните материали и информация за събития, които се публикуват на http://bulgaria-mt.marlenablacksea.eu/ и да подпомогне процеса на защита на подстраницата срещу хакери и злонамерен софтуер; • Да осигури подкрепа на Възложителя при предоставянето на техническа информация на потенциалните потребители на платформата за тяхната успешна регистрация на под-страницата на български език; • Да качва на под-страницата на под-платформата проуч вания, бюлетини и други продукти и резултати по проект MARLENA; • Да осигури навременна техническа комуникация с изпълнителя на НПО Зелена Странджа, който поддържа страницата на основната платформа на проекта; мениджъра по комуникация и преводача (при необходимост). • Извършване на периодичен контрол на съдържанието на под-страницата на български и английски език http://bulgaria.marlenablacksea.eu// ; • Поддържа актуалността на информацията на под-страницата, промяна или редактиране на текст, изображения и други елементи. Индикатори за изпълнение на договора:  Попълнени профил, информация за проектен партньор 2- СНЦ „Зелена Странджа“, продукти по проекта- бюлетини, проучвания и др. материали по проекта  Минимален брой публикации- създадени събития, новини за срока на договора 54  Период на изпълнение Начална дата на започване на работата: 7.02.2019 г. Краен срок на договора: 6.08.2020 г. Изпълнителят ще предостави, междинен отчет за извършената работа и финален отчет за приемане на работата на изпълнителя. Финалният отчет ще представлява кратко описание на постигнатите резултати. III. Предпочитания към изпълнителя: Всяко юридическо или физическо лице, което може да предостави поне 1 експерт, който да отговаря на следните изисквания:  Завършено образование, минимум бакалавър в следните области: икономика, туризъм, филология, журналистика, педагогика, екология, информационни технологии, връзки с обществеността, публична администрация или друго еквивалентно образование;  Опит в извършване на проучвания, оформяне на публикации, редакция и дизайн на публикации или опит в поддържането на съдържанието на публикувано на онлайн платформа, социални мрежи, блогове;  Отлични личностни качества, както и много добри комуникационни умения на писмено и устно ниво;  Инициативност и способност да работи самостоятелно;  Има високо чувство за отговорност, висок морал и етични стандарти;  Ефективно работи в екип. Предимства:  Познаване на региона на област Бургас, основни стейкхолдъри в региона, документи и регулярни екологични събития, които са относими към темата за опазване на околната среда и управление на отпадъците в региона  Познания по програма СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и правилата за визуализация по програмата;  Много добро ниво –английски език  Предимство са владеенето на турски, румънски, руски езици, което ще улесни комуникацията с експертите от другите страни; (Прилага се автобиография, доказателства) IV. Максимална допустима стойност на услугата 10561,32 (десет хиляди петстотин шестдесет и един и 0,32) лева с включени всички разходи за данъци, осигуровки, работодателски осигуровки (ако е приложимо). V. Визуална идентичност Изпълнителят следва стриктно да спазва изискванията за визуална идентичност по програмата, заложени в Наръчника за визуалнa идентичност, достъпни на следния интернет адрес: http://blacksea-cbc.net/wp-content/uploads/2018/01/CVM-second-edition.pdf VI. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя 1. Възложителят съдейства активно в процеса на изпълнение на услугите, предмет на договора- предоставя парола, информация, продукти , изработени по проекта и др. 2. Възложителят има право по всяко време да получава информация и да осъществява текущ контрол и наблюдение върху хода на изпълнение на услугата, предмет на договора. VII. Подаване на оферта С настоящата покана искаме да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните по-горе услуги. За целта моля да ни представите оферта, която да съдържа следната информация: 1. Кратко описание на дейността на фирмата, опит в изпълнение на услугите/за физическо лице подробно CV e достатъчно. 2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе. 3. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо. Срок за представяне на офертите: 04.02.2019 Адрес: гр. Бургас, офис на проекта в подлеза на бул. Никола Петков За информация: Владимир Димитров Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6 0888830066, info@zelenastrandja.com VIII. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат да извърши дейностите, съгласно описаните характеристики. С уважение, Владимир Димитров Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата на публикуване: 25.01.2019 г.

Проект: MARLENA – Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139 ПОКАНА За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Услуги за изработване на материали за публично представяне и разпространение на целите и резултатите по проекта. Услугите ще се извършват по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Договор № 91163/16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: Услуги за изработване на материали за публично представяне и разпространение на целите и резултатите по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация: 1. Кратко описание на дейността на фирмата/физическо лице 2. Капацитет на фирмата/физическо лице за изпълнение на договора за услуга. 3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики 4. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо 5. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат за да извърши дейностите, съгласно техническите характеристики. Срок за представяне на офертите: 19.02.2019 Адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, подлез на бул. „Никола Петков“ 1808, офис по проект MARLENA За информация: Владимир Димитров Адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, подлез на бул. „Никола Петков“ 1808 офис по проект MARLENA, 0888830066, info@zelenastrandja.com Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат отговарящ на изискванията, посочение в техническите характеристики. С уважение, Владимир Димитров Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата на публикуване: 12.02.2019 г.

Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139 ПОКАНА За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА за участници в събития в проект MARLENA” MIS ETC Code: 139 Услугата е в рамките на Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ Възложител: Възложител на настоящият договор е СНЦ „Зелена Странджа“, БУЛСТАТ 147256840, със седалище и адрес на управление гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6, представлявано от Владимир Петров Димитров-ПРЕДСЕДАТЕЛ и координатор по проект MARLENA. I. Описание на проекта: Проектът MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“ е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн. Всички 5 целеви региона са в басейна на Черно море и имат богато биологично разнообразие и туристически потенциал. Проектът има за цел да създаде условия за повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда. Целевата аудитория на проекта са младежи, туристи, бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите. MARLENA има за цел да засили съвместните действия на общността и да ангажира местното население в популяризирането и реализацията на трансгранични кампании за почистване на крайбрежните и речните води в Черноморския басейн и да споделя добрите практики в тази област за намаляване и премахване на замърсяването. По-ранното представяне на проекта пред местните общности ще допринесе за разпространението на целите на проекта сред по-широка аудитория. Групите дейности по проекта са както следва: Група 1 (GA1) Съвместни дейности за управление - срещи, доклади, съвместни дейности по изпълнение: 1-ва група: По-добро сътрудничество на организации в Черномоски басейн - проучване на съществуващата политика и законодателство, мрежи и инициатива за сътрудничество за намаляване на речните и морските отпадъци в черноморски басейн; Развитие на фокус групи: управление на отпадъците, незаконно изхвърляне и депониране на бреговете на реките / защита на важните природни зони от замърсяване на водите; ръководство с добри практики за управление на отпадъците, кръгли маси и конференции между партньорите, съвместна платформа за сигнализиране за отпадъци и незаконни места за изхвърляне на отпадъци и иницииране на съвместни трансгранични действия; 2 група: (GA2) Изграждане на капацитет на местните заинтересовани организации. На територията на България и Турция ще се реализират малки инвестиционни проекти за решаване на общи екологични проблеми: насърчаване на въвеждането на добра европейска практика за използване на система за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново, България и елиминиране на незаконно сметище на река в Демиркьой, Турция и превръщането на почистеното място в красив парк. Обучения за изграждане на капацитет на местните власти и обмен на добри практики. 3 група: (GA3) Дейности за повишаване на обществената осведоменост и повишаване на общественото съзнание, които включват: широка кампания за повишаване на осведомеността в страните от Черноморския басейн, включително: информационни срещи, изготвяне на насоки за отговорно поведение за деца и ученици, туристи и посетители, информационни кампании за почистване на крайбрежието, организиране на еко-кампании и еко-лагери за повишаване на екологичната култура на младежта. II. Технически характеристики: Предметът на договора включва следните видове услуги, разпределени по дейности: Дейност 1 Осигуряване на пътуването на 3 участника в кръгла маса (2 дни) в Украйна За изпълнението на тази дейност, изпълнителят ще трябва да осигури: 1.1. Транспорт със самолет на 3-ма участника до гр. Одеса, Украйна от подходящо летище Бургас, София, Варна или Истанбул на подходяща дата или осигуряване на превоз за участниците с автомобил/ бус или друг транспорт по предварителна заявка на Възложителя; 1.2. Медицинска застраховка за участниците 1.3. Трансфер на участниците от Бургас до съответното летище и съответно от летището в Одеса до мястото за настаняване ( в случай на нужда при предварителна заявка на уастниците) 1.4. Хотелско настаняване в хотел със закуска, минимум 3 звезди в близост до мястото на провеждане на събитието, 3 или 4 нощувки за всеки участник в зависимост от избрания вид транспорт 1.5. Изхранване на участниците в събитието –3 или 4 вечери и закуски според програмата, поне 2 варианта за избор на меню Дейност 2 Осигуряване на пътуването на 10 участника в обучителна визита в Турция (3 дни) За изпълнението на тази дейност, изпълнителят ще трябва да осигури: 2.1. Транспорт на 10 участника с микробус за превоз на пътници от гр. Бургас, България до гр. Демиркьой, Република Турция 2.2. Медицинска застраховка за участниците; 2.3. Хотелско настаняване в хотел със закуска, минимум 3 звезди в близост до мястото на провеждане на събитието, 3 нощувки за всеки участник; поне 2 варианта за избор на меню; 2.4. Изхранване на участниците в събитието – поне 2 вечери и 3 обяда според програмата Дейност 3 Осигуряване на пътуването на 10 участника в обучителна визита в Малко Търново (3 дни) За изпълнението на тази дейност, изпълнителят ще трябва да осигури: 3.1. Транспорт на 10 участника с микробус за превоз на пътници от гр. Бургас, България до гр. Малко Търново, България 3.2. Хотелско настаняване в хотел със закуска, минимум 3 звезди в близост до мястото на провеждане на събитието, 3 нощувки за всеки участник; 3.3. Изхранване на участниците в събитието – поне 2 вечери и 3 обяда, поне 2 варианта за избор на меню Дейност 4 Осигуряване на пътуването и изхранването за провеждане на детски лагери в Странджа 4.1. Осигуряване на изхранване за 5 детски лагера за по една нощ за 8 деца в Странджа; 1 закуска, 1 или 2 обяда, 1 вечеря, 4.2. Осигуряване на изхранване за 2 деца в Международен лагер в Странджа, 3 дни 2 закуски, 3 обяда, 2 вечери; 4.3. Осигуряване на настаняване и изхранване за 3 придружаващи международния лагер лица в района на Странджа. Настаняване в хотел на 3 придружаващи международен лагер лица, 2 нощувки и изхранване – поне 2 закуски, 3 обяда и 2 вечери според програмата 4.4. Осигуряване на гориво за провеждане на 6 еко-лагера в района на Странджа с микробус Рено Дейност 5 Осигуряване на транспорт или гориво за провеждане на еко-акции в странджа 5.1. Гориво за микробус за осигуряване на транспорт за участниците в 5 еко-акции в района на Странджа или транспортиране на участниците до определените места за почистване. III.Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат да извърши дейностите, съгласно техническите характеристики. IV.Изисквания към изпълнителя Лиценз за туроператор или договор с лицензиран превозвач на хора в чужбина Възможност за реакция при заявяване за международни пътувания до 15 дни след заявяване За настаняване и транспорт в страната – до 7 дни след заявяване, за еко акции- до 2 дни след заявяване. Няма да се дължат неустойки в случаи на промени, ануалиране на заявка при събития, които се провеждат на открито V. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя 1.Възложителят съдейства активно в процеса на изпълнение на услугите, предмет на договора. 2. Възложителят има право по всяко време да получава информация и да осъществява текущ контрол и наблюдение върху хода на изпълнение на услугата, предмет на договора. VI. Максимална допустима цена с включени всички разходи за данъци, с вкл. ДДС ако е приложимо: 17872,10 лв. VII. Подаване на оферта С настоящата покана искаме да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните по-горе услуги. За целта моля да ни представите оферта, която да съдържа следната информация: 1. Кратко описание на дейността на фирмата, опит в изпълнение на услугите/за физическо лице подробно CV e достатъчно. 2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе. 3. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо. Срок за представяне на офертите: 30.04.2019 Адрес: гр. Бургас, офис на проекта в подлеза на бул. Никола Петков За информация: Владимир Димитров Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6 0888830066, info@zelenastrandja.com VIII.Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат да извърши дейностите, съгласно описаните характеристики. С уважение, Владимир Димитров Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата на публикуване: 22.04.2019 г.