img
img
Tелефон: 0888 830 066

Проект MARLENA

Сдружение "Зелена Странджа" е партньор в проекта „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ MARLENA. Главната цел на проекта е насочена към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие, както и на реки, гори и защитени територии в близост до Черноморския басейн. Финансирането му е чрез договор за безвъзмездна помощ по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2014-2020".

Важно е да се отбележи, че всичките 5 целеви региона, участници в проекта, са в басейна на Черно море и имат богато биологично разнообразие и туристически потенциал. Именно поради този факт проектът е насочен към създаване на условия за повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда. Целевата аудитория на проекта се предвижда да са младежи, туристи, бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите.

Дейностите по проекта са разделени в три главни групи:

Група 1 (GA1): Съвместни дейности за управление за по-добро сътрудничество на организации в Черномоски басейн. Дейностите включват: проучване на съществуващата политика и законодателство, изграждане на мрежи и инициатива за сътрудничество за намаляване на речните и морските отпадъци в черноморски басейн; Развитие на фокус групи за: управление на отпадъците, незаконно изхвърляне и депониране на бреговете на реките, защита на важните природни зони от замърсяване на водите; добри практики за управление на отпадъците, кръгли маси и конференции между партньорите, съвместна платформа за сигнализиране за отпадъци и незаконни места за изхвърляне на отпадъци, иницииране на съвместни трансгранични действия за почистването им;

Група 2 (GA2): Изграждане на капацитет на местните заинтересовани организации.


На територията на България и Турция ще се реализират малки инвестиционни проекти за решаване на общи екологични проблеми: насърчаване на въвеждането на добра европейска практика за използване на система за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново и елиминиране на незаконно сметище на река в Демиркьой, Турция и превръщането на почистеното място в красив парк. Обучения за изграждане на капацитет на местните власти и обмен на добри практики.

Група 3 (GA3): Дейности за повишаване на обществената осведоменост и повишаване на общественото съзнание, които включват: широка кампания за повишаване на осведомеността в страните от Черноморския басейн, включително: информационни срещи, изготвяне на насоки за отговорно поведение за деца и ученици, туристи и посетители, информационни кампании за почистване на крайбрежието, организиране на еко-кампании и еко-лагери за повишаване на екологичната култура на младежта.

Партньори по проекта са:

1. Община Демиркьой – Турция Водещ партньор;

2. Сдружение "Зелена Странджа", България (PP2);

3. Асоциация за устойчиво развитие Галати "Прут-Дунаре" (ФЛАГ Галати), Румъния (PP3);

4. Център за екологично консултиране Cahul, Република Молдова (PP4);

5. Институт за пазарни проблеми и икономически и екологични изследвания Национална академия на науките на Украйна (IMPEER), Украйна (PP5);

6. Община Малко Търново, България (PP6).

Старт на проекта беше даден на 15-16 септември 2018 в гр. Инеада Турция, където се проведе прес-конференция и начална среща.

Продължителността му е 24 месеца, а общата му стойност е 837 000 евро.