img
img
Tелефон: 0888 830 066

Решението на проблема с преспите по автомагистрала Тракия

Миналата седмица, на 1 март от името на Зелена Странджа входирахме писмо до Областния управител на регион Бургас - г-н Вълчо Чолаков с предложение за природосъобразно, устойчиво и икономически изгодно решение на проблема със снегонавяването по АМ "Тракия" в отсечката Карнобат - Бургас и затварянето й в лошо време.

Идеята се роди при едно пътуване през този участък, когато бяха останали само огромните преспи след снега и ясно личеше, как на местата с насаждения от северната страна по пътя няма снегонавяване.

Идеята беше споделена във Фейсбук на 8 февруари 2017 г. и два дни по-късно доби популярност в медиите като "решението на кмета на Карнобат".

Публикуваме тук писмото до Областния управител, в което подробно е описана същността на проблема и предимството на нашето решение, а именно чрез допълнителни земеделски субсидии за трайни насаждения в проблемните участъци на пътя.

Дано институциите, които имат отношение, предприемат нужните действия и в най-близко бъдеще да забравим за зимните неволи по този път.


"УВАЖАЕМИ Г-Н ЧОЛАКОВ,

Предлагам на вниманието Ви кратко описание на проблема с натрупването на снежни маси в отсечката Карнобат – Бургас на АМ „Тракия“ и възможности за решаването му.

1. Описание на проблема:

Релефът на земната повърхност, през който преминава АМ „Тракия“ в района на град Карнобат, е равнинно-хълмист. За да са спазени показателите за малки наклони на трасето и широки дъги на завоите, са изпълнени множество изкопи. В тези участъци нивото на пътя е по-ниско от околната повърхност, а страничните скатове са стръмни.

В отсечката Карнобат – Бургас АМ „Тракия“ е успоредна на билото на Стара Планина на средно отстояние 15 км. Прехвърляйки билото на планината от север на юг, слизайки в ниските полета студените въздушни течения значително увеличават скоростта си, като често придобиват ураганен характер. Придружени от снеговалеж тези въздушни течения образуват снегонавявания.

По-ниските участъци от магистралата, вкопани в околния терен от гладко обработени ниви, се превръщат в места, където скоростта на въздушните течения утихва и носените от тях количества снежни маси се отлагат. Това отлагане се образува само по подветрените откоси по северната дължина на пътя.

2. Възможни решения:

A. Премахване/преместване на стръмните откоси по северната дължина на пътя на разстояние, позволяващо поемането на по-голям обем снежни маси и ненатрупването им върху пътното платно.

Този вариант е свързан с разширяване на сервитутната зона на пътя в проблемните участъци, отчуждаване на имоти и значителни изкопни дейности. Предимството му е, че решението на проблема ще е трайно. Недостатък е, че трудно могат да бъдат предвидени максималните количества снежни маси, които ще се натрупват в бъдеще и допълнителният обем изкопи също може да се окаже недостатъчен.

B. Създаване на прегради за задържане на снежните маси в съседните на пътя терени.

При този вариант решението може да се постигне по различни начини – временни или трайни прегради, естествени или изкуствени, но аз искам да насоча вниманието Ви към едно конкретно решение, което считам че ще бъде най-ефикасно за разрешаването на проблема, напълно реализуемо, с дълготраен ефект, най-щадящо за околната среда и за което мога да предложа индикативен план за изпълнение, включващ източници на финансиране и заинтересовани страни.

Създаване на трайни насаждения от дървесни и храстови видове в 200-метровата ивица от земеделски земи, прилежаща по северната дължина на АМ „Тракия“ в отсечката Карнобат – Бургас чрез допълнително целево субсидиране на ползвателите по линия на директните плащания на единица площ от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Трайните насаждения от подходящи местни видове овощни дървета, лозя, плододайни и маслодайни многогодишни храсти представляват достатъчна и ефективна преграда, задържаща снежните маси при силен вятър.
Необходимо е да бъдат описани проблемните участъци, образуващи снегонавяване (участъците с ниво на пътя по-ниско от околния терен) и да бъде предвидена потенциална по-висока субсидия при създаване и поддържане на трайни насаждения в 200-метровата ивица земеделски земи на север от пътя. Примерно, ако средната субсидия по линия на директните плащания в останалите райони за същите насаждения е 200 лв./дка, в тези конкретни зони да бъде 300 лв./дка. Едновременно с тази стимулираща ползвателите мярка може да бъде приложена и обратна – по-ниска субсидия за едногодишни полски култури в същите зони. Така ползвателите на земеделски земи ще имат интерес сами да създадат и поддържат в добър вид желаните трайни насаждения.

При предприемане на конкретни административни действия от страна на МЗХ, ДФЗ-РА, съответните ОД „Земеделие“ и ОС „Земеделие“, изпълнението на идеята може да започне още през 2018 г.

Ползите от решаването на проблема по гореописания начин са многостранни. Ето някои от тях:

- не се налага промяна на собствеността на имотите, попадащи в зоните на интервенция;
- решението е обвързано с наличните по Програмата за развитие на селските райони финансови ресурси и няма да натовари допълнително държавния бюджет;
- решава се проблема със снегонавяването по най-ефективния възможен начин;
- устойчивостта на резултатите е гарантирана от личния интерес на земеделските производители и ежегодния контрол от страна на службите по земеделие;
- ограничават се ерозионните процеси на почвата;
- създава се по-благоприятна зелена среда около магистралата;
- стимулират се собствениците и ползвателите на земеделските терени и се създава поминък за местното население;
- насърчава се производството на плодове и други местни продукти.

Предложението е продиктувано от желанието за решаване на проблема по най-добрия за всички страни начин.

С УВАЖЕНИЕ
ИНЖ. ВЛ. ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА”