Проект MARLENA

Сдружение "Зелена Странджа" е партньор в проекта „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ MARLENA. Главната цел на проекта е насочена към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие, както и на реки, гори и защитени територии в близост до Черноморския басейн. Финансирането му е чрез договор за безвъзмездна помощ по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2014-2020".

Важно е да се отбележи, че всичките 5 целеви региона, участници в проекта, са в басейна на Черно море и имат богато биологично разнообразие и туристически потенциал. Именно поради този факт проектът е насочен към създаване на условия за повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда. Целевата аудитория на проекта се предвижда да са младежи, туристи, бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите.

Дейностите по проекта са разделени в три главни групи:

Група 1 (GA1): Съвместни дейности за управление за по-добро сътрудничество на организации в Черномоски басейн. Дейностите включват: проучване на съществуващата политика и законодателство, изграждане на мрежи и инициатива за сътрудничество за намаляване на речните и морските отпадъци в черноморски басейн; Развитие на фокус групи за: управление на отпадъците, незаконно изхвърляне и депониране на бреговете на реките, защита на важните природни зони от замърсяване на водите; добри практики за управление на отпадъците, кръгли маси и конференции между партньорите, съвместна платформа за сигнализиране за отпадъци и незаконни места за изхвърляне на отпадъци, иницииране на съвместни трансгранични действия за почистването им;

Група 2 (GA2): Изграждане на капацитет на местните заинтересовани организации.


На територията на България и Турция ще се реализират малки инвестиционни проекти за решаване на общи екологични проблеми: насърчаване на въвеждането на добра европейска практика за използване на система за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново и елиминиране на незаконно сметище на река в Демиркьой, Турция и превръщането на почистеното място в красив парк. Обучения за изграждане на капацитет на местните власти и обмен на добри практики.

Група 3 (GA3): Дейности за повишаване на обществената осведоменост и повишаване на общественото съзнание, които включват: широка кампания за повишаване на осведомеността в страните от Черноморския басейн, включително: информационни срещи, изготвяне на насоки за отговорно поведение за деца и ученици, туристи и посетители, информационни кампании за почистване на крайбрежието, организиране на еко-кампании и еко-лагери за повишаване на екологичната култура на младежта.

Партньори по проекта са:

1. Община Демиркьой – Турция Водещ партньор;

2. Сдружение "Зелена Странджа", България (PP2);

3. Асоциация за устойчиво развитие Галати "Прут-Дунаре" (ФЛАГ Галати), Румъния (PP3);

4. Център за екологично консултиране Cahul, Република Молдова (PP4);

5. Институт за пазарни проблеми и икономически и екологични изследвания Национална академия на науките на Украйна (IMPEER), Украйна (PP5);

6. Община Малко Търново, България (PP6).

Старт на проекта беше даден на 15-16 септември 2018 в гр. Инеада Турция, където се проведе прес-конференция и начална среща.

Продължителността му е 24 месеца, а общата му стойност е 837 000 евро.

Пътеводител за еднодневни маршрути в Странджа Пътеводител за Тур Странджа Тур Странджа
календар на походите в Странджа

Последни новини

Конгрес на горските педагози

На 2 и 3 юни се проведе 15-ят конгрес на европейските горски педагози, организиран от Министерството на...повече

Предстои инфотур GO to BURGAS и Магията на Странджа

Туроператори от браншовите организации от регион Бургас продължават подетата инициатива за популяризиране...повече

Сътрудничество за Тур Странджа

Скъпи приятели, от края на 2017 г. сдружение "Зелена Странджа" работи усърдно по реализацията на нов,...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи