Младежко - еко туризъм или ядро на проблеми

Село Младежко се намира само на 50 км от гр. Бургас на територията на природен парк „Странджа". Природна забележителност "Пещери и извори на река Младежка" край селото се посещава ежедневно от над 200 български и чуждестранни туристи през активния сезон.
Природосъобразния туризъм отваря нови възможности за поминък на местните жители, както и за сериозен бизнес за предприемачите.
Възникват обаче и много проблеми, които спешно трябва да бъдат решени.

Въпросът е кой трябва да направи това?

За намирането на отговор на този въпрос, както и за изясняване на цялостната ситуация в района на село Младежко, от Сдружение Зелена Странджа и Бургаска регионална туристическа асоциация организирахме кръгла маса на 31 май 2017 г.

Присъстваха представители на държавни институции, неправителствени организации, местен бизнес и граждани, както следва: Областна администрация - Бургас; РДГ - Бургас; РИОСВ - Бургас; ЮИДП - Сливен; Община Малко Търново; ДПП „Странджа“; ТП „ДГС - Звездец“; Университет „Проф. д-р Асен Златаров“; Х-л „Изворите“, с. Младежко; „Извор Груп“ ЕООД; БРТА; СНЦ „Зелена Странджа“.

Срещата беше модерирана от Владимир Димитров – Председател на СНЦ „Зелена Странджа и протече на два етапа – дискусия на закрито в хотел „Изворите“, с. Младежко и дискусия на терен - на имот край селото със статут на поляна от държавния горски фонд, използван от много туристи като място за пикник, игри на открито и почивка.

Веднага след началото на срещата думата взе г-н Борис Лимперов – местен жител, който разказа как в продължение на повече от 25 години е градил и поддържал чешмата, басейните с вода, параклиса, някои информационни табели, чистотата и добрия вид на поляната за пикници край селото безвъзмездно, с доброволен труд и лични средства.

След това в дискусията се включи инж. Атанас Спасов – Директор на ТП „ДГС – Звездец“, който изясни на присъстващите, че въпросния имот е част от държавния горски фонд, публична държавна собственост, на територията на природен парк „Странджа“, стопанисван от Държавно горско стопанство – Звездец, териториално поделение на Югоизточното държавно предприятие – Сливен, със статут на горска поляна. При това положение ДГС – Звездец има право да отделя ресурси за дейности, единствено свързани със стопанисването на имота като поляна, което изключва поддръжка на туристическа инфраструктура, на чистотата и т. н.

Обсъди се възможността да бъде задействана процедура от ЮИДП - Сливен по отдаване на имота на концесия за по-дълъг период от време, но евентуалният бъдещ ползвател също би бил ограничен административно до управлението му в рамките на настоящия начин на ползване. Поради тази причина няма изявен интерес от страна на частни предприемачи. Отдаването под наем за срок до 1 година по значително по-опростена административно процедура по Закона за горите също не представлява интерес, защото не гарантира възвръщаемост на инвестициите.

Тук г-жа Петя Станева - нач. отдел „Общинска собственост“ към Община Малко Търново сподели, че има изработен проект за нов Общ устройствен план на община Малко Търново, в който въпросния имот край село Младежко ще бъде със статут на място за отдих. Проектът за ОУП се очаква да бъде приет в началото на 2018 г.

Присъстващите се обединиха около становището, че възможни решения за бъдещото по-добро стопанисване на сегашната поляна за пикници, изразяващо се например в изграждане на допълнителна туристическа инфраструктура и поддръжка на съществуващата, по-високо ниво на хигиена, чистота и благоприятен външен вид са промяна на статута на имота и неговия собственик/ползвател.

В продължилата дискусия инж. Стефан Златаров – Директор на ДПП „Странджа“ заяви, че Дирекцията на природния парк няма предвиден бюджет за поддръжка на изградената по проекти туристическа инфраструктура по еко маршрута до изворите на река Младежка – дървени мостчета, парапети, стълби, табели, заслон и наблюдателни кули.

Присъстващите жители на село Младежко споделиха друг много сериозен за тях проблем, изострящ се с увеличаването на туристите. Всички те преминават с колите си по единствената улица в селото, водеща към природната забележителност, на метри от къщите на хората. Самата улица е тясна, с амортизирана настилка и силно запрашена. Увеличеният автомобилен трафик образува шум, замърсяване и запрашаване на въздуха в селото. Някои туристи дори умишлено преминават с висока скорост с високопроходими автомобили, търсейки допълнителни атракции, като по този начин създават дискомфорт и риск за живота и здравето на местните. Напрежението е ескалирало дотолкова, че хората имат намерение да блокират свободното движение на автомобили в активния летен сезон.

Третия поставен проблем е свързан със свободно бивакуващите туристи по протежението на река Младежка в участъка село Младежко – главния път от Бургас за Малко Търново. Голяма част от тези туристи оставят след себе си отпадъци, включително и в торби по пътя за селото, замърсявайки околната среда. В дискусията се изясни, че повечето от имотите, представляващи интерес за бивакуващи туристи край реката, са частна или общинска собственост.

Втория етап от кръглата маса се проведе на самата поляна за пикници, където присъстващите видяха състоянието й към момента: тревата беше окосена на около една трета от площта от служители на ДГС – Звездец, по предписание на РИОСВ – Бургас имаше две новопоставени информационни табели за природна забележителност „Пещери и извори на река Младежка“ от ДГС – Звездец, лековитите басейни бяха непочистени, преминаха няколко малки групи български туристи и една голяма група организирани чужди туристи. В процес на изграждане беше частно заведение за хранене в обхвата на общинския паркинг за автомобили на края на селото, непосредствено преди поляната. Контейнер за отпадъци има на самия паркинг, единствената тоалетна в района е поставена към новото заведение.

Дискусията продължи с обобщение на обсъжданите до момента проблеми:
1. Нови възможности за по-добро стопанисване на имота, представляващ туристически интерес на границата с ПЗ „Пещери и извори на река Младежка“ и евентуални инвестиционни намерения биха се отворили след приемане на новия проект за ОУП на община Малко Търново през 2018 г. До тогава собственикът в лицето на ТП „ДГС – Звездец“ ще го стопанисва според възможностите си и съобразно сегашния му статут на „поляна“. Трябва да се ограничи и контролира трафика на автомобили, преминаващи през коритото на река Младежка и поляната, която е държавен горски фонд – например чрез поставяне на информационна табела и проверки на място от ДГС - Звездец. Остава за решаване проблема с поддръжката на изградената по проекти от ДПП Странджа туристическа инфраструктура по маршрута до изворите на реката;
2. По отношение на шума и запрашеността на въздуха от завишения автомобилен трафик през село Младежко възможни решения са:
- Асфалтиране на улицата и мерки за ограничаване на скоростта: поставяне на пътни знаци, изкуствени неравности и др.;
- Ограничаване или регулиране на трафика през селото: обособяване на паркинг за туристически автобуси в началото на селото със съответната информационна обезпеченост - табели, пътни знаци.
Тези мерки трябва да бъдат предприети от Община Малко Търново.

3. Решаването на проблема със замърсяването от свободно бивакуващи туристи по протежението на река Младежка може да стане или чрез санкции, или чрез организиране на сметоизвозване. Много по-ефективна мярка ще бъде стартиране на процедура по обособяването на определени за бивакуване места и уреждане на сметоизвозване като платена услуга, в която активна страна трябва да бъде отново Община Малко Търново.

Благодарим на всички взели участие в кръглата маса, за отделеното време и изказаните компетентни становища. Надяваме се тази среща да е допринесла за изясняване на актуалните проблеми, свързани с района на село Младежко и да доведе до по-бързото им адекватно решаване. Обектът е от ключово значение за опазването на околната среда и развитието на туризма в Странджа и цяла Бургаска област.

Пътеводител за еднодневни маршрути в Странджа Тур Странджа
календар на походите в Странджа

Последни новини

Конгрес на горските педагози

На 2 и 3 юни се проведе 15-ят конгрес на европейските горски педагози, организиран от Министерството на...повече

Предстои инфотур GO to BURGAS и Магията на Странджа

Туроператори от браншовите организации от регион Бургас продължават подетата инициатива за популяризиране...повече

Сътрудничество за Тур Странджа

Скъпи приятели, от края на 2017 г. сдружение "Зелена Странджа" работи усърдно по реализацията на нов,...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи