Публична покана за закупуване на автомобил

Р Е Ш Е Н И Е

№ 01/ 25.10.2018 г.


За откриване на процедура за определяне на изпълнител


На основание чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, във връзка с ПМС № 160 на МС от 01.07.2016 г.:

І. Откривам процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Доставка на 1 брой нов лек автомобил с капацитет 8+1 места“ по проект „Нов подход за премахване на отпадъци в морето и реките“, MARLENA, реф. No BSB-139 / MARLENA”, финансиран по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

ІІ. Определям избора на изпълнител да се извърши чрез публична покана.

ІІІ. Одобрявам поканата и документацията за участие.

IV. Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител следва да се изпрати до Главния директор на ГД „УТС“ в Министерството на регионалното развитие на България за публикуване на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз за публикуване на интернет страницата на програмния оператор www.eufunds.bg

V. Оферти се подават на адрес: гр. Малко Търново 8162 ул. „Иван Вазов“, 6
Получател: СНЦ „ Зелена Странджа“, Владимир Димитров
до 17,00 часа на 12.11.2018

На 13.11.2018. от 09:00 часа в офиса на Зелена Странджа, с адрес: гр. Малко Търново 8162 ул.„Иван Вазов“, 6 ще бъдат отворени и разгледани по реда на тяхното постъпване подадените оферти и класирани кандидатите съгласно правилата на Постановление №160 на Министерския съвет от 01.07.2016г. и условията на Възложителя.


Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

02.11.2018 г.

Назад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи